Turun Kupittaan Seikkailupuiston avoin taidekilpailu

Kilpailun järjestäjä, kohde ja tarkoitus

Turun kaupunki julistaa avoimen taidekilpailun Turun Kupittaalla sijaitsevan Seikkailupuiston taideteoksesta. Kilpailu toteutetaan 28.11.2022–28.2.2023 sähköisen haun kautta ja palkittavat ehdotukset valitaan määräaikaan mennessä saapuneiden kilpailuehdotusten joukosta. Taidekilpailu toteutetaan Turun kaupungin kaunistamisrahaston tuella, ja se kuuluu Seikkailupuiston 40-juhlavuoden ohjelmistoon. Kilpailuun saavat osallistua kaikki Suomessa toimivat taiteilijat ja taidetyöryhmät.

Seikkailupuisto

Seikkailupuisto on perustettu vuonna 1982 ja se on osa valtakunnallista lastenkulttuurikeskusten verkostoa. Kesäisin puistoalue leikkivälineineen tarjoaa mahdollisuuksia, joita ei tavallisesta leikkipuistosta löydä. Talvikaudella sisätiloissa järjestetään ohjattua avointa toimintaa, teatteriesityksiä ja säännöllisesti kokoontuvia harrastusryhmiä. Seikkailupuisto sijaitsee laajan Kupittaanpuiston reunalla, lähellä Kupittaan rautatieasemaa. Matkaa Kauppatorilta on noin kaksi kilometriä. Puistossa vierailee vuosittain noin 100 000 kävijää. Seikkailupuiston alue on aina avoinna ja sinne on vapaa pääsy.

Kilpailun tavoitteet ja reunaehdot

Taidekilpailun kautta haetaan Seikkailupuistoon taideteosta, joka soveltuu alueen käyttäjäkunnan tarpeisiin ja toiminta-ajatukseen. Kilpailuehdotusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota teoksen esteettisen luonteen lisäksi sen soveltuvuuteen osana toiminnallista puistoa.

Teosehdotuksen muodoksi suositellaan ensisijaisesti mediateosta, kuten valo- tai ääniteosta. Jos teosehdotus sisältää fyysisiä rakenteita, on sen ensisijainen sijoituspaikka Seikkailupuiston pohjoisosassa, entisen puutarhakoulun rakennuksen vierustalla. Sijaintipaikka on merkitty ladattavan materiaalin yhteydessä olevaan sijaintikarttaan. Sijaintipaikan yhteydessä on huolto-ovi, jolle täytyy päästä kulkemaan jatkossakin. Oven sijainti on kuvattu erillisessä havainnekuvassa. Teokselle voi ehdottaa myös vaihtoehtoista sijaintia, jos kyseessä on laajemmalle alueelle sijoittuva kokonaisuus, kuten esimerkiksi mediateos. Teoksen materiaalivalinnoissa ja rakenteissa tulee ottaa huomioon niiden soveltuminen ulkotiloihin ja alueen käyttäjien turvallisuus. Kyseessä on julkinen leikkikenttä, jolloin sen suunnittelua ohjaa standardisarja SFS-EN 1176. Lähtökohtaisesti kuitenkin suositellaan, että jos teosehdotus sisältää elementtejä, joiden päällä voi kiipeillä, tulisi näiden osien korkeus olla maksimissaan 50 cm maan pinnasta. Ehdotettavan teoksen odotettavissa oleva elinkaari tulisi olla vähintään kuusi vuotta.

Tulevan teoksen toivotaan olevan turvallinen, yllätyksellinen sekä moniaistisen kokemuksen mahdollistava. Teoksen halutaan erottuvan Seikkailupuiston leikkialueen kokonaisuudesta taideteoksena, mutta sen tulisi toimia myös muulla tavoin kävijöitä aktivoivana elementtinä, joka tuo yhteen niin lapsia kuin aikuisia. Puiston tarjonta on suunnattu erityisesti 0–12-vuotiaille lapsille, joten teoksen suunnittelussa tulee huomioida eri-ikäiset käyttäjät. Alueen käyttäjiä on myös mahdollista ottaa mukaan teoksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Turun tavoitteena on olla kaupunkistrategian mukaisesti hiilineutraali kaupunki vuoteen 2029 mennessä. Toteutettavaksi valittavan teoksen arvioinnissa tullaan painottamaan myös sitoutumista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestavan-kehityk-sen-tavoitteet). Lopullisessa tilaussopimuksessa tullaan yhdessä taiteilijan kanssa erittelemään ne toimet, joiden avulla kestävän kehityksen tavoitteet tullaan teoksen toteutuksessa huomioimaan.

Kilpailuehdotuksen aineistot

Kilpailu toteutetaan sähköisesti internetissä ArtCurator-verkkopalvelun kautta. Kilpailuehdotukseen tulee sisältyä seuraavat aineistot:

Teoskokonaisuuden suunnittelu-, materiaali- ja toteutuskustannukset saavat maksimissaan olla 45 000 € (alv. 0 %). Taiteilijan tulee laatia eritelty kustannusarvio, josta käy ilmi myös taiteilijapalkkion osuus. Teoksen lopullinen toteutus edellyttää kaupunginhallituksen myönteistä rahoituspäätöstä, joka tehdään osana Turun kaunistamisrahaston hankekokonaisuutta keväällä 2023.

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Kilpailija voi jättää eri nimimerkeillä vaihtoehtoisia ehdotuksia. Lähetettyjä ehdotuksia käsittelee ainoastaan kilpailun tekninen yhdyshenkilö eikä tekijöiden tietoja paljasteta ennen kilpailun ratkaisua. Palkitsemattomien ehdotusten aineisto tekijätietoineen tuhotaan kuuden kuukauden päästä kilpailun ratkaisusta.

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa ja Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä tässä etusijajärjestyksessä. Kilpailuohjelma on hyväksytetty STS:n hallituksen kokouksessa 21.11.2022.

Osallistuminen kilpailuun osoitteessa: https://seikkailupuisto.artcurator.io/

Kilpailuaika päättyy 28.2.2023 klo 24.00. Tämän jälkeen saapuneita ehdotuksia ei huomioida kilpailussa.

Kilpailuehdotusten tekijänoikeus

Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailussa palkitut teosehdotukset omassa viestinnässään ja julkaisuissaan. Tekijänoikeus säilyy ehdotuksen tekijällä.

Tuomariston jäsenet

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat:

Taideohjaaja Kristiina Kivimäki, Nuorisopalvelut, Turun kaupunki

Toiminnanjohtaja Marika Leinonen-Vainio, Seikkailupuisto, Turun kaupunki

Tuottaja Susanne Nieminen, Nuorisopalvelut, Turun kaupunki

Infran kunnossapitopäällikkö Mari Helin, Turun kaupunki

Intendentti Riitta Kormano, Turun museokeskus

Kokoelma-amanuenssi Marjo Aurekoski-Turjas, Turun museokeskus

Apulaisintendentti Ville-Matti Rautjoki, Turun museokeskus

Kuvataiteilija Christine Candolin, Suomen Taiteilijaseura ry:n nimeämä edustaja

Kuvataiteilija Mikko Paakkola, Suomen Taiteilijaseura ry:n nimeämä edustaja

Palkinnot

Palkintoina jaetaan yhteensä 10 000 €, joka jakaantuu seuraavasti:

1. palkinto 5 000 €

2. palkinto 3 000 €

3. palkinto 2 000 €

Palkintorahat maksetaan ensisijaisesti kaupungille osoitettavaa laskua vastaan.

Jatkotoimet kilpailun seurauksena

Kilpailun tuomaristo valitsee ehdotuksista taiteellisesti, teknisesti ja taloudellisesti sopivimman ehdotuksen. Arvioinnissa painotetaan ehdotuksen visuaalista sijoittumista osaksi puistoa sekä sisällöllistä yhteyttä alueen käyttötarkoitukseen, käyttäjäkuntaan ja toimintakulttuuriin. Lisäksi arvioidaan ehdotuksen toteutusta kestävän kehityksen näkökulmista. Lopullisesta hankinnasta päättää Turun kaupunki, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta. Teoksen toteutusta varten haetaan rahoitusta Turun kaunistamisrahaston vuoden 2022 tuotoista. Toteutuksesta päättää viime kädessä Turun kaupunginhallitus kaunistamisrahaston ehdotuksen pohjalta. Teoksen toteutuksesta tehdään erillinen sopimus tulosten julkistamisen jälkeen edellyttäen, että teokselle myönnetään toteutusrahoitusta.

Kilpailun aikataulu

Kilpailuaika alkaa 28.11.2022 klo 9.00 ja päättyy 28.2.2023 klo 24.00. Osallistujan tulee kilpailuajan puitteissa rekisteröityä, kirjautua ja jättää ehdotuksensa verkkopalvelussa osoitteessa: https://seikkailupuisto.artcurator.io/

Kilpailuaika Alkaa 28.11.2022 klo 9.00 ja päättyy 28.2.2023 klo 24.00

Ehdotusten arviointi 1.3.–19.3.2023

Kilpailutulosten julkistaminen 31.3.2023 mennessä

Mahdollinen toteutuspäätös 30.4.2023 mennessä

Teos asennettuna paikoilleen viimeistään 1.6.2025

Kilpailuun liittyvät kysymykset

Kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen taidekokoelma.museopalvelut@turku.fi. Kysymyksiä voi lähettää 1.-13.1.2023 (vastaukset julkaistaan 23.1. mennessä) ja 6.-10.2.2023 (vastaukset julkaistaan 20.2.2023 mennessä). Kaikki saapuneet kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan kilpailun verkkosivulla osoitteessa: https://www.turku.fi/seikkiksentaidekilpailu

Verkkopalveluun liittyvät kysymykset

Kilpailun verkkopalvelun käyttöä koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen info@artor.io

Kilpailuun liittyvä asiakirjat

Kilpailuun liittyvät asiakirjat voi ladata osoitteesta:  https://www.turku.fi/seikkiksentaidekilpailu

1. Teoksen ensisijainen sijainti kartalla

2. Teoksen sijoituksessa huomioon otettavan huolto-oven sijainti

3. Valokuvia ensisijaisesta sijoituspaikasta ja yleiskuvia puistosta


Ohje
X